h9 png

นิโกะ พลัส ตราพระอาทิตย์

ชื่อสามัญ :

 • นิโคซัลฟูรอน (nicosulfuron 6% W/V OD) + อาทราซีน (atrazine 90% WG) 

ประโยชน์

 • ชุดสารกำจัดวัชพืชชนิดใหม่ในการกำจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพด 
 • กำจัดได้ทั้งวัชพืชประเภทใบแคบ ใบกว้าง และกก โดยเฉพาะวัชพืชกำจัดยาก ได้แก่ หญ้าโขย่ง ข้าวฟ่างผี หญ้าปากควาย เป็นต้น
 • ออกฤทธิ์กำจัดวัชพืชใบแคบได้เร็วขึ้น กำจัดวัชพืชใบกว้างได้ทันที คุมได้ยาวนาน และยังมีฤทธิ์คุมเมล็ดวัชพืชที่ยังไม่งอกได้
 • เหมาะสำหรับกำจัดวัชพืชในข้าวโพดที่ปลูกบนภูเขา เนื่องจากสามารถใช้ปริมาณน้ำน้อยได้ (40-60 ลิตร/ไร่)
 • ฉีดพ่นในสภาพดินแห้งได้ แต่ไม่แห้งแล้งจัด 

กำจัดวัชพืช :

 • วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าโขย่ง ข้าวฟ่างผี หญ้าปากควาย หญ้าตีนนก หญ้าตีนกา หญ้าหางนกยูงใหญ่ หญ้านกสีชมพู หญ้าขจรจบ ฯลฯ
 • วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น หญ้ายาง ปอวัชพืช ผัดปราบ ลูกใต้ใบ ผักโขม อีหนาว ขยุ้มตีนหมา ตีนตุ๊กแก ผักเบี้ยหิน พันงูเขียว ไมยราบ ฯลฯ 

อัตราและวิธีการใช้ :

 • "นิโกะ" 80 มิลลิลิตร และ "อาทราซีน" 150 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 2 งาน หรือ "นิโกะ" 500 มิลลิลิตร และ "อาทราซีน" 900 กรัม ฉีดพ่นได้ 3 ไร่
 • แนะนำฉีดพ่นระหว่างแถวข้าวโพดอายุ 20-25 วัน และเป็นพันธุ์ข้าวโพดที่แนะนำไว้ในป้ายแขวนคอขวด
 • "นิโกะ" ให้เขย่าขวดก่อนใช้ 

ขนาดบรรจุ :

 • (500 มิลลิลิตร + 900 กรัม) 

คำแนะนำการใช้ :

 • ใช้กับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และพันธุ์แนะนำที่ระบุไว้บนป้ายแขวนคอขวด"นิโกะ" 
 • หลีกเลี่ยงการใช้ผสมร่วมกับสารกำจัดแมลงกลุ่ม "ออร์แกนโนฟอสฟอรัส" ให้พ่นก่อนและหลัง 7 วัน