h9 png

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

Research7
          ประชากรโลกได้ให้ความสนใจและตระหนักถึงพิษภัยที่จะได้รับจากสารเคมีเกษตรเหล่านี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้ความต้องการทั่วโลกกำลังมุ่งเน้นการเกษตรแบบยั่งยืน ผลผลิตที่ได้ ต้องมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดังนั้นบริษัทผู้ผลิตสารเคมีทางการเกษตรชั้นนำทั่วโลกต่างมุ่งพัฒนาสารเคมีชนิดใหม่ มีประสิทธิภาพดีในการกำจัด โดยใช้อัตราน้อยและมีผลกระทบต่อผู้ใช้ ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมต่ำ

 

Research2016 1Research2016 5


 
         บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด ตระหนักดีว่า สารเคมีทางการเกษตรของบริษัทฯที่จะแนะนำให้เกษตรกรใช้ จะต้องได้รับการศึกษา ทดสอบประสิทธิภาพอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงอัตราการใช้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด วิธีการใช้ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด โดยได้ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา เมื่อปี พ.ศ.2538 ที่ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี บนเนื้อที่มากกว่า 118 ไร่ ติดถนนสายสุพรรณบุรี-ชัยนาท เพื่อใช้เป็นสถานที่เบื้องต้นในการทดสอบประสิทธิภาพ และวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ก่อนที่จะนำไปจำหน่าย ทางศูนย์ฯยังเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและฝึกอบรมนักวิชาการเกษตร สมาชิกสหกรณ์การเกษตร ร้านค้า และเกษตรกรทั่วไป ตลอดจนเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาและธุรกิจเอกชนด้วย

 

Research2016 6Research2016 7Research2016 8

ค้นหาตาม ชื่อสินค้า