h9 png

 • บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด

  มุ่งพิทักษ์ผลผลิต รักษ์สิ่งแวดล้อมและชีวิต ใช้สารพิษอย่างปลอดภัย

 • บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด

  มุ่งพิทักษ์ผลผลิต รักษ์สิ่งแวดล้อมและชีวิต ใช้สารพิษอย่างปลอดภัย

 • บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด

  มุ่งพิทักษ์ผลผลิต รักษ์สิ่งแวดล้อมและชีวิต ใช้สารพิษอย่างปลอดภัย

 • บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด

  มุ่งพิทักษ์ผลผลิต รักษ์สิ่งแวดล้อมและชีวิต ใช้สารพิษอย่างปลอดภัย

01 2

ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

02 2

แนะนำบริษัท

รายละเอียดเพิ่มเติม

03 2

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

รายละเอียดเพิ่มเติม

04 3

โรงงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

Teppeki 250gm  phoca thumb m nominee gold n inn  Nico Plus Lairong  daconil new

 

 

 

นโยบาย บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด

เราดูแลและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี

เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและสุขภาพของเกษตรกร โดยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด ได้ตระหนักดีว่า สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชทุกตัวที่จะแนะนำให้กับเกษตรกร ควรได้รับการทดสอบอย่างรอบคอบ

ในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ได้ และผลกระทบต่างๆ รวมทั้งค้นคว้าหาอัตราการใช้และวิธีการใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ของไทย

ติดต่อเรา